Zásady ochrany osobních údajů


Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Ing. Andrea Melzerová, IČ 49892665, se sídlem Záhořanská 756 Praha 4, (dále jen "správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy EU platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování os. údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení GDPR"). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.bicom-terapie.cz (dále jen "internetové stránky").

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně:

Účel zpracováníplnění smluvního vztahu

zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

statistické účely

oprávněný zájem

plnění dalších zákonných povinností

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování


adresní a identifikační údaje

klienti

správce osobních údajů

po dobu nezbytně nutnou


Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a pod.;

zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to e-mailem, prostřednictvím sms nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu shlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbírám proto, abych mohla zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu. Chci zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chci se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou mým oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům, přímý marketing, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a pod.

Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu zařízení služby, dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně např. pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

Pokud jsem od Vás získala souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z výše uvedených účelů.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením čl. 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, podle kterého máte právo na to nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR;

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě a zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na internetové stránce správce může využívat tyto druhy cookies:

Relační (dočasné) soubory cookies umožňují správci propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují, a po zavření okna Vašeho prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte mou internetovou stránku. Také umožňují přizpůsobit tyto internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením §89 odst.3 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v účinném znění, si Vás tímto dovoluji informovat, že mé internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracovávám.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

Soubory cookies využívám k analýze návštěvnosti mé internetové stránky. Informace o tom, jak moje internetové stránky používáte, sdílím se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením následujících služeb:

Google

Seznam

Více informací můžete požadovat na kontaktním e-mailu: andrea@bicom-terapie.cz.

Doporučuji:

kurzyEOV
Hotel Devitka

Andrea Melzerová

Záhořanská 749, Praha 4 - Hrnčíře

tel. 602 237 398